Karlovo-News.com

Информационният сайт за Карлово и региона

Съб05252019

Last update

Back Вие сте тук:Начало РЕГИОНАЛНИ ОбС - Сопот стартира процедура за определяне на съдебни заседатели - мандат 2019 - 2023 г. за Районен съд Карлово
Четвъртък, 16 Август 2018 17:51

ОбС - Сопот стартира процедура за определяне на съдебни заседатели - мандат 2019 - 2023 г. за Районен съд Карлово Избрана

Оценете
(1 глас)
Общински съвет – Сопот открива процедура за избор на съдебни заседатели за Районен съд Карлово.
 
Кандидатите за съдебни заседатели следва да отговарят на следните изисквания:
 
1. Да са дееспособни български граждани;
 
1.1. възраст от 21 до 68 години;
 
1.2. имат настоящ адрес в община Сопот, която попада в рамките на съдебния район на РС Карлово;
 
1.3. имат завършено най-малко средно образование;
 
1.4. не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
 
1.5. да не страдат от психически заболявания;
 
1.6. да не са  съдебни заседатели в друг съд;
 
1.7. да не са общински съветници от съдебния район на РС-Карлово;
 
1.8. да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
 
1.9. да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на РС-Карлово;
 
1.10. да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към РС-Карлово.
 
2. Кандидатите за съдебни заседатели, следва да подадат в срок до 30 септември 2018г., в деловодството на ОбС – Сопот ( гр.Сопот, ул.“Иван Вазов“ № 34, ет.3, стая 12)  следните документи:
 
2.1. заявление за кандидатстване за съдебен заседател, съдържащо и данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки; (приложение 1);
 
2.2. Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ, (приложение 2);
 
2.3. декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ, (приложение 3).
 
2.4.  подробна автобиография, подписана от кандидата;
 
2.5. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 
2.6.  медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 
2.7. мотивационно писмо;
 
2.8. писмено съгласие;
 
2.9. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
 
3. След приключване на приема на документи от кандидати за съдебни заседатели, създадената с решението на ОбС-Сопот за откриване на процедурата, временна комисия ще:
 
3.1. извърши проверка на документите на кандидатите, подали заявления за съдебни заседатели в Районен съд – Карлово, от квотата на Общински съвет – Сопот и изготви доклад и списък на допуснатите кандидати;
 
3.2. публикува на интернет страницата на Община Сопот,  най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от Закона за съдебната власт, списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по чл.67, ал.3, т.9 от същия закон.  Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности;
 
3.3. проведе, в свое открито заседание, изслушване на кандидатите, при спазване изискванията на чл.68а, ал.1 – 3 от ЗСВ и състави доклад за протичането му и протокол от изслушването, които да публикува на интернет страницата на Община Сопот.
 
3.4. изготви и внесе в ОбС - Сопот докладна записка с проект за решение -  предложение за определяне на съдебните заседатели при Районен съд – Карлово за мандат 2019г. – 2023г., от квотата на община Сопот, като приложи към докладната и протокола от изслушването и доклада от провеждането му.
 
 
4. След приключване на процедурата по т.3, ОбС-Сопот, ще се произнесе с решение, с което ще определи и предложи на Окръжен съд – Пловдив, кандидатите за съдебни заседатели  с мандат 2019-2023г. за Районен съд – Карлово от квотата на Общински съвет – Сопот.
 
5. Окончателното решение за избор на съдебни заседатели с мандат 2019-2023г. за Районен съд – Карлово от квотата на Общински съвет – Сопот, ще бъде взето от Общото събрание на съдиите от Окръжен съд - Пловдив.
 
6. Мандата на новоизбраните по т.5 съдебни заседатели ще започне да тече след полагане на клетва в Районен съд – Карлово, насрочена от Председателя на съда.
 
 
Образци на утвърдените с решението на ОбС – Сопот документи по т.2.1., 2.2. и 2.3. може да изтеглите от тук:
 
1. заявление за кандидатстване за съдебен заседател, съдържащо и данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки; (приложение 1);
 
2. Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ, (приложение 2);
 
3. декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ, (приложение 3),
 
 
или да получите на хартиен носител от деловодството на ОбС-Сопот.
 
Допълнителна информация или въпроси на място  - гр.Сопот, ул.“Иван Вазов“ № 34, ет.3, стая 12
 
или на телефони: 0889328832; 0887357419;
 
 
МАРИАНА КАЦАРОВА
 
Председател на Общински съвет – Сопот
 
За повече информация тук:
 
 
Прочетена 630 пъти