Karlovo-News.com

Информационният сайт за Карлово и региона

Съб09222018

Last update

Back Вие сте тук:Начало РЕГИОНАЛНИ Писмо до кмета на Карлово от управителя на ВИК Пловдив
Четвъртък, 05 Октомври 2017 11:49

Писмо до кмета на Карлово от управителя на ВИК Пловдив Избрана

Оценете
(0 гласа)
Кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов получи писмо от управителя на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Пловдив Спартак Николов, което гласи: “Уважаеми господин Кабаиванов, В отговор на писмо на АВиК-Пловдив с вх. №08-00-4720/25.09.2017 г., касаещо качеството и цената на водата подавана от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Пловдив за питейно-битови цели Ви информираме че: 1/ цената на водоснабдителната услуга предоставена от ВиК-Пловдив се определя след одобряване на Бизнес план на Дружеството от КЕВР. На заседание на комисията на 07.07.2017 г. е одобрена единна цена за територията на област Пловдив. Решението е обществено достъпно на официалния сайт на КЕВР. 2/ мониторингът на качеството на питейната вода, подавана за нуждите на населението се извършва съгласно съвместна програма с РЗИ, гр. Пловдив в съответствие с изискванията на Наредба № 9 на МЗ, МРРБ и МОСВ от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (обн., ДВ, бр. 30 от 2001 г.; изм., бр. 87 от 2007 г.; изм. бр. 1 от 2011 г.; изм. бр. 15 от 2012 г.; изм. бр. 102 от 2014 г.;) Зоните на водоснабдяване, както необходимият брой проби и пунктове за вземане на проби вода са отразени в програмата. Качеството на водата предназначена за питейно-битови цели се контролира от направление “Питейни води” към Лабораторен изпитвателен комплекс при “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Пловдив, който е акредитиран от Изпълнителна агенция Българска служба по акредитация към министерството на икономиката съгласно БДС ENISO/IEC17025 с обхват на акредитация да извършва изпитване на вода предназначена за питейно-битови цели, подземни води, повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, течащи повърхностни води, отпадъчни води и да извършва вземане на проби/ извадки от тях. 3/ няма постъпили сигнали от РЗИ, Пловдив за отклонение от качеството на питейната вода за гр. Калофер и официални жалби от местното население 4/ Прилагаме копие от протоколи от проведен мониторинг на качеството на питейната вода за гр. Калофер за 2017 г.: Протокол № 81ПВ и №59 от 10.02.2017 г. Протокол № 371ПВ и №259 от 19.05.2017 г. Протокол № 734ПВ и №452 от 18.08.2017 г. Протокол № 479ПВ от 26.06.2017 г. 5/ Плановите ремонти по водоснабдителната мрежа в града се извършват след предварително уведомяване на населението чрез кметството. Тази практика ще продължи и за бъдещите такива ремонти. 6/ Аварийните ремонти се дължат на остарялата и амортизирана водопроводна мрежа. В петгодишния Бизнес план на Дружеството са предвидени да бъдат подменени водопроводите с най-голяма честота на аварии: ул. “Боян Ботев”/ 110 м. от тази улица са подменени/ - подмяна на Е80 с PEHDф90 – 300м. ул. “Илия Делчев” - подмяна на Е80 с PEHDф90 – 115 м. ВиК ще подмени и други водопроводи по улици, на които се констатира висока честота на аварии. 7/ Проектиране и изграждане на ПСПВ е в правомощията на собственик на ВиК мрежите и съоръженията – община Карлово. “Водоснабдяване и канализация “ ЕООД – гр. Пловдив ще окаже пълно техническо съдействие за реализирането на такъв проект.”
Прочетена 1023 пъти